Bandar Jaya PT

Bandar Jaya PT

Jl Kediri VII 9
Aur, Medan Maimun
(061) 4534889
0614534889
Medan, 20151 Sumatera Utara