Madrasah Tsanawiyah Al Mizan

Madrasah Tsanawiyah Al Mizan

Ds Ciborelang
Jatiwangi
Jatiwangi, 45454 Jawa Barat
(0233) 884716